promo-banner

De beschermingsmiddelen tegen brand kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën :

A. Niet automatische beschermingsmiddelen tegen brand

De meest gekende hiervan zijn uiteraard de blusmiddelen, zowel brandblussers als brandhaspels.

Deze beschermingsmiddelen moeten zo gekozen en geplaatst zijn dat ze 

 • zichtbaar en vlot te bereiken zijn
 • eenvoudig te bedienen zijn
 • het doel waarvoor deze middelen kunnen gebruikt worden moet duidelijk zijn

Blusapparaten dienen ook jaarlijks gekeurd te worden door een bevoegde instantie,  hiervan ontvangt u na afloop een attest van nazicht/onderhoud conform NBN S21-050, dit document dient u bij te houden in uw brandpreventiedossier. 

Wat veel bedrijven echter niet weten is dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot hun blusapparaten, namelijk om deze op geregelde tijdstippen (om de 3 maanden) te schouwen.

Deze "schouwing" is in feite niet meer dan het overlopen van uw blusmiddelen, aanwezigheid, bereikbaarheid, zichtbare beschadigingen of gebreken, pictogram aanwezig,...  en de resultaten hiervan bijhouden in een logboek.

Hulp nodig bij het opstellen van dit logboek, of wenst u meer info over de jaarlijkse keuring ? Contacteer ons gerust. 

B. Collectieve Beschermingsmiddelen (CBM)

Definitie in de wetgeving


Een collectief beschermingsmiddel (CBM) wordt gedefinieerd als ‘elke beschermingsuitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen in het gedrang brengen evenals alle aanvullingen of accessoires die hiertoe bestemd zijn, en die gelijktijdig de volgende kenmerken vertonen:
 • ze is dermate ontworpen en geïnstalleerd dat ze zo rechtstreeks mogelijk inwerkt op de oorzaak van het risico zodat dit risico maximaal wordt beperkt;
 • ze is bestemd om, voorafgaand aan de uitvoering van het werk te worden geïnstalleerd;
 • ze is van die aard dat de werknemer niet actief moet tussenkomen om zijn veiligheid en gezondheid op het werk te verzekeren'.

 Voor de aankoop van collectieve beschermingsmiddelen dient de werkgever rekening te houden met

 • de inrichting van de arbeidsplaatsen
 • de aanwezige stoffen
 • arbeidsprocessen en middelen
 • de werknemers die de collectieve beschermingsmiddelen moeten gebruiken
 • het maximum aantal personen dat aanwezig kan zijn
 • de openbare hulpdiensten (materiaal, personeel, interventietijd)

Voor de aankoop ervan dient de werkgever artikel 4 tot 20 toe te passen van het KB van 30 augustus 2013 betreffende keuze, aankoop en gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (te vinden bij de downloads op deze pagina) 

Voorbeelden van collectieve beschermingsmiddelen zijn onder meer branddetectie-systemen, rookafvoer-installaties, automatische blusinstallaties (vb.: dampkap, serverlokaal,...), sprinklersystemen, en noem maar op.